nr. 98  din 27 noiembrie 2020 privind renumerotarea hotărârilor consiliului local al municipiului Târnăveni, adoptate în ședința ordinară din data de 12.11.2020, ora 12 și în ședința extraordinară din data de 12.11.2020, ora 14

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr. 98  din 27 noiembrie 2020
privind renumerotarea hotărârilor consiliului local al municipiului Târnăveni, adoptate în ședința ordinară din data de 12.11.2020, ora 12 și în ședința extraordinară din data de 12.11.2020, ora 14

 

Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședință extraordinară din data de  27 noiembrie 2020;

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 21249/23.11.2020 al Primarului Mun. Târnăveni;
  • Raportul de specialitate nr. 21250/23.11.2020, întocmit de Compartimentul Juridic, Contencios și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mun. Târnăveni ;

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă renumerotarea hotărârilor consiliului local al municipiului Târnăveni, adoptate în ședința ordinară din data de 12.11.2020, ora 12 și în ședința extraordinară din data de 12.11.2020, ora 14, după cum urmează:

  • HOTĂRÂREA nr. 1 din 12 noiembrie 2020 – privind constituirea parțială a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Târnăveni va deveni HOTĂRÂREA nr. 91 din 12 noiembrie 2020-privind constituirea parțială a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Târnăveni;
  • HOTĂRÂREA nr. 2 din 12 noiembrie 2020 – privind nominalizarea reprezentantului Municipiului Târnăveni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ va deveni HOTĂRÂREA nr. 92 din 12 noiembrie 2020 –privind nominalizarea reprezentantului Municipiului Târnăveni în Adunarea Generală a Asociației deDezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ;
  • HOTĂRÂREA nr. 3 din 12 noiembrie 2020 –  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a  Consiliului Local Târnăveni, județul Mureș va deveni HOTĂRÂREA nr. 93  din 12 noiembrie 2020 –  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a  Consiliului Local Târnăveni, județul Mureș
  • HOTĂRÂREA nr. 4 din 12 noiembrie 2020 – privind aprobarea proiectului“Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni key public buildings” va deveni  HOTĂRÂREA nr. 94 din 12 noiembrie 2020 – privind aprobarea proiectului“Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni key public buildings”;
  • HOTĂRÂREA nr. 5 din 12 noiembrie 2020 – privind aprobarea proiectului si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: ”Achizitionarea echipamente TIC in Municipiul Tarnaveni, pentru sustinerea procesului de invatare in contextual riscului de infectie cu coronavirus SARS – COV-2” va deveni HOTĂRÂREA nr. 95  din 12 noiembrie 2020 – privind aprobarea proiectului si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului:”Achizitionarea echipamente TIC in Municipiul Tarnaveni, pentru sustinerea procesului de invatare in contextual riscului de infectie cu coronavirus SARS – COV-2”;
  • HOTĂRÂREA nr. 6  din 12 noiembrie 2020 privind aprobarea proiectului si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: ”Dotarea unitatilor de invatamant din Municipiul Târnaveni cu echipamente de protectie medicala pentru prevenirea raspandirii coronavirus SARS – COV-2” va deveni HOTĂRÂREA nr. 96  din 12 noiembrie 2020 privind aprobarea proiectului si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: ”Dotarea unitatilor de invatamant din Municipiul Târnaveni cu echipamente de protectie medicala pentru prevenirea raspandirii coronavirus SARS – COV-2”;
  • HOTĂRÂREA nr. 7 din 12 noiembrie 2020 – privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.09.2020 va deveni HOTĂRÂREA nr. 97  din 12 noiembrie 2020 – privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.09.2020.

   (2) Hotărârile Consiliului Local al municipiului Târnăveni care vor fi  adoptate pe viitor se vor numerota în continuare, conform renumerotării prevăzute la alin. (1).

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

              Presedinte de sedinta,

                Antonya Mihail

                                                                                                     Contrasemneaza,                                                                                                Secretar general UAT,

                                                                                                             Stefan Blanaru