nr. 99 DIN 27 noiembrie 2020 privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 99 DIN 27 noiembrie 2020
privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Târnăveni

 

Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședință extraordinară în data de 27 noimebrie 2020;

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 21254/23.11.2020 al Primarului Municipiului Târnăveni;
  • Raportul Compartimentului Juridic, Contencios și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mun. Târnăveni , nr. 21255/ 23.11.2020 ;
  • În baza art. 124 din O.U.G nr. 57/2019 – Codul Adminsitrativ;

În temeiul art. 129 , alin. (2)  lit. „a” și a art. 196, alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1. (1) Se completează comisiile de specialitate ale Consiliului Local Târnăveni cu câte încă doi membri pentru fiecare comisie, după cum urmează:

  1. Comisia Economică: – Incze Csaba Stefan Levente

                                                                                  – Piaskovski Stanislav

  1. Comisia Socială: – Precup Emilia

                                                                                  – Popa Nicolae Valer

  1. Comisia Juridică: – Barbu Mădălin Nicolae

                                                                                 – Nan Vlad Adrian

  1. Comisia Edilitară: –                                                                            –

                                                                             

                               (2)  ……..

               Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Târnăveni.

 

              Presedinte de sedinta,

                     Antonya Mihail

          

                                                                                                         Contrasemneaza,                                                                                                           Secretar general,

                                                                                                         Stefan Blanaru