Proiecte HCL – sedința ordinară din 21.12.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1406 din 15 decembrie 2020 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 21 decembrie 2020, orele 14.00, la Casa de Cultură “Mihai Eminescu” , din Mun. Târnăveni, str. Republicii, nr. 32, jud. Mureș, cu următorul :

PROIECT  DE ORDINE DE   ZI

 1. Proiect de hotărâre privind desemnare consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Municipiul Târnăveni.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acceptării de către UAT Municipiul Târnăveni a succesiunii vacante după defunctul Elsasser Iosif.
 3. Proiect de hotârâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și funcționare a Pieței Agroalimentare “Avram Iancu” din Municipiul Târnăveni.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale ale Municipiului Târnăveni pentru perioada 2021 -2026.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni pentru anul 2021.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune al lucrărilor de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activități în folosul comunității în anul 2021.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării de lucrări, servicii și produse pentru anul 2020.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor școalare pentru semestrul I  al anului școlar 2020-2021.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni la data de 30 noiembrie 2020.
 10. Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate prin dispoziția Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1394/2020 asupra bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni pe anului 2020 și rectificarea bugetului general  consolidat al Municipiului Târnăveni pe anul 2020.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spațiilor cu alte destinație decât aceea de locuință, pe o perioadă de 1 an.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 64/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș și aprobarea  nivelului taxei speciale de salubrizare pentru  anul 2021.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

                 PRIMAR,                                                       SECRETAR GENERAL UAT,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                              Ștefan Blănaru

 

Târnăveni, 15 decembrie 2020

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei extraordinare din 27.11.2020

Informare:

Proces verbal cu ocazia desfășurării adunării sătești a locuitorilor satului Bobohalma din data de 27.11.2020