nr. 103 din 21 decembrie 2020 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni care vor face parte din  Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr. 103 din 21 decembrie 2020
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni care vor face parte din  Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Târnăveni

 

 Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședință ordinară din data de 21 decembrie 2020;       

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 22195/09.12.2020 al Primarului Municipiului Târnăveni;

– Raportul de specialitate nr. 22196/09.12.2020;                                    

Ținând seama de prevederile art. 485 alin.(5) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările  și completările ulterioare;

 În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) şi art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.1. În vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Târnăveni, Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, desemnează doi consilieri locali, după cum urmează:

  1. Ciulea Porime Pavel
  2. Tutecean Dan Cristian

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, Serviciul OSRU, precum și consilierii locali desemnați la art.1.

 

              Președinte de ședință,                                                                 Contrasemnează,          

                 Barbu Mădălin Nicolae                                                                     Secretar general UAT

                                    Ștefan Blănaru