nr. 104 din 21 decembrie 2020 privind acceptarea de către UAT Municipiul Târnăveni a succesiunii vacante după defunctul Elsasser Iosif (cunoscut şi Josif) și desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni – compartimentul juridic – care să reprezinte unitatea administrativ teritorială la BIN Ceușan Raluca

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 104 din 21 decembrie 2020
privind acceptarea de către UAT Municipiul Târnăveni a succesiunii vacante după defunctul Elsasser Iosif (cunoscut şi Josif) și desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni – compartimentul juridic – care să reprezinte unitatea administrativ teritorială la BIN Ceușan Raluca

 

 Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședință ordinară din data de 21 decembrie 2020;       

Având în vedere:

– Citația nr. 1725 din 08.12.2020 a Biroului Individual Notarial Ceușan Raluca din Municipiul Târnăveni, str. Republicii, nr. 53, jud. Mureș;

– Referatul de aprobare nr. 22537/15.12.2020 al Primarului Municipiului Târnăveni;

– Raportul de specialitate nr. 22538/15.12.2020, întocmit de către Compartimentul Juridic, Contencios și Autoritate Tutelară ;            

Ținând seama de prevederile art. 1135 alin. (2) și ale art. 1138 din Codul Civil al României;

Potrivit prevederilor art.109 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) și (3)  şi ale art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă acceptarea de către UAT Municipiul Târnăveni a succesiunii vacante după defunctul ELSASSER IOSIF (cunoscut şi Josif) CNP 1331101267391, decedat la data de 14 aprilie 2012, cu ultimul domiciliu în mun. Târnăveni, str. Frumoasă, nr. 12 H/16, judeţul Mureş.

Art. 2 Masa succesorală se compune din apartamentul nr. 16, compus din 2 camere şi dependinţe, împreună cu cotele părţi indivize din părţile de folosinţă comună ale imobilului, care prin natura şi destinaţia lor sunt în proprietate comună, forţată şi perpetuă a tuturor coproprietarilor, situat în mun. Târnăveni, str. Frumoasă, nr. 12/H, judeţul Mureş, înscris în C.F. nr.50530-C1-U6-TÂRNĂVENI (C.F. vechi nr. 3594-Târnăveni), nr. top.384/1/XVI, dobândit ca bun propriu prin cumpărare la licitaţie în anul 1988, cu menţiunea că terenul aferent formează proprietate de stat şi urmează regimul juridic prevăzut de legislaţia în vigoare, bunul  imobil  revenindu-i legatarei cu titlu particular, Postolache Aurica, în baza testamentului existent al defunctului .

Art. 3  Se împuternicește d-l Precup Stelian Dacian, consilier juridic la Compartimentul Juridic, Contencios și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni, să reprezinte unitatea administrativ teritorială Municipiul Târnăveni la BIN Ceușan Raluca, la data de 23 decembrie 2020, ora 10:00,  la dezbaterea succesiunii.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni și persoana desemnată la art.3.

 

              Președinte de ședință,

              Barbu Mădălin Nicolae

                                                                                                   Contrasemnează,     

                                                                                          Secretar general UAT,

                                                                                                     Ștefan Blănaru