nr. 105 din 21 decembrie 2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței agroalimentare “ Avram Iancu “  din Municipiul Târnăveni

R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr. 105 din 21 decembrie 2020
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței                           agroalimentare “ Avram Iancu “  din Municipiul Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 22286/10.12.2020 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  nr. 22287/10.12.2020,  intocmit de Compartimentul OCAE;

Având în vedere prevederile HGR nr. 348/2004 și Legea nr. 145/2014 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 ,lit.(a), art. 129 alin. (2), lit.d) din OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

                Art. 1     Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței agroalimentare “Avram Iancu” din Municipiul Târnăveni.

               Art.2      Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,                                                                              Contrasemnează,

Barbu Mădălin Nicoale                                                                  SECRETAR GENERAL UAT,

                                                                                                                        Ștefan BLănaru