nr. 107 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială în anul 2021

ROMÂNIA                                                                            
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                    
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  nr. 107 din 21 decembrie 2020
privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială în anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 21 decembrie 2020;

Văzând Referatul de aprobare nr. 22663/2020 al Primarului Municipiului Târnăveni, Raportul de specialitate privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială în anul 2021, întocmit de către director executiv- Direcţia de Asistenţă Socială şi înregistrat sub nr. 22346/11.12.2020;

În temeiul art.129 alin.(7), lit.b) şi al art.196 alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă  Planul anual de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni, pentru anul 2021, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2.  Cu   aducerea  la   îndeplinire   a  prezentei   hotărâri  se  împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

                Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează,

                Barbu Mădălin Nicolae                                                       Secretar general UAT,

                                                                                                                       Blănaru Ştefan