nr. 108 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea  Planului de acţiuni al lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2021

ROMÂNIA                                                                            
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                         
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                                                        

HOTĂRÂREA  nr. 108 din 21 decembrie 2020
privind aprobarea  Planului de acţiuni al lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2021

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 21 decembrie 2020;

Văzând Referatul de aprobare nr. 22662/2020 al Primarului Municipiului Târnăveni, Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni al lucrărilor de interes local  pentru persoanele  beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2021, întocmit de către directorul executiv – Direcţia de Asistenţă Socială şi înregistrat sub nr.22430/14.12.2020;

În temeiul art.129 alin. (7), lit.b) şi al art.196 alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni al lucrărilor de intereslocal  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2021, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

                Preşedinte de şedinţă,                                                                      Contrasemnează,

                Barbu Mădălin Nicolae                                                          SECRETAR GENERAL UAT,

                                                                                                                                   Ştefan Blănaru