nr. 109  din 21 decembrie 2020 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2020

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A nr. 109  din 21 decembrie 2020
privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 21.12.2020;

Văzând  Referatul de aprobare al Primarului nr. 22341/11.12.2020 si Raportul de specialitate cu nr. 22340/11.12.2020 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129, alin. (4), litera a) din Ordionanta Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarelor lucrari, servicii si produse pe anul 2020:

  1. Cu finantare din bugetul local:

– Server pentru aplicatiile utilizate in institutie

                – Licente pentru server

                – Autoturism cu 5 locuri

– Intocmire DALI pentru reabilitarea energetica a Liceului Teoretic Andrei Barseanu

  1. Cu finantare din bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii:
  • Intocmire DALI pentru reabilitarea energetica a Casei de Cultura Mihai Eminescu

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

                  Preşedinte de şedinţă                                                                           Contrasemenază,

                Barbu Mădălin Nicolae                                                                      Secretar General UAT,

                                                                                                                               Blănaru Ștefan