nr. 110 din 21 decembrie 2020 privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru semestrul  I  al anului școlar 2020-2021

R O M Â N I A                                                                                          
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 110 din 21 decembrie 2020
privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru semestrul  I  al anului școlar 2020-2021

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 21  decembrie 2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 22.313/10.12.2020 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem I  al anului școlar 2020-2021, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 22.314/10.12.2020;

În baza prevederilor Ordinului Ministrului  Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5576/2011, modificat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.3470/07.03.2012, Ordinul M.E.C.T.S. nr.3480/26.03.2018 și Ordinul M.E.C.T.S. nr.5085/2019, prin care au fost aprobate Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, precum și a H.G nr.1064/4.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021;

În temeiul art.129, alin (7), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul I  al anului şcolar 2020-2021, conform Anexei nr 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul I al anului şcolar 2020-2021, după cum urmează:

 

– burse de performanţă                                                                        300  lei/elev

– burse de merit                                                                                   100  lei/elev

– burse de studiu                                                                                100  lei/elev

            Burse de ajutor social

                        Din care:

            – burse de boală                                                                        100  lei/elev 

            – burse pentru elevi din mediul rural                                        100  lei/elev  

            – burse pentru elevi din familii cu venituri mici                        100  lei/elev

 

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 Președinte de ședință,                                                                 Contrasemnează,    

       Barbu Mădălin Nicolae                                                     SECRETAR GENERAL UAT,

                                                                                                                 Ștefan Blănaru