nr. 111 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.11.2020

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 111 din 21 decembrie 2020

privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.11.2020

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 21 decembrie 2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 22.669/15.12.2020 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind aprobarea  execuţiei bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 30.11.2020, întocmit încadrul Direcției economice, înregistrat sub nr.22.671/15.12.2020;

În baza art. 49 alin (12) din Legeafinanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative

HOTĂRĂŞTE:

                Art. 1.Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveniși contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 30.11.2020, conform Anexei nr. 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

           Președinte de ședință                                                          Contrasemnează,

           Barbu Mădălin Nicoale                                                    SECRETAR GENERAL UAT,

                                                                                                      Ștefan Blănaru