nr. 112 din  21 decembrie 2020 privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1394/08.12.2020  asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2020 și  rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2020

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 112 din  21 decembrie 2020
privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1394/08.12.2020  asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2020 și  rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 21 decembrie 2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 22.372/11.12.2020 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1394/08.12.2020 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2020 și rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2020 , întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 22.373/11.12.2020;

În baza art.19, alin.(2), art.82  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,   H.G. nr.1044/04.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale ;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Se validează modificările efectuate prin Dispoziţia primarului nr. 1394/08.12.2020,  asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2020.

 Art. 2.  Se aprobă  Anexa nr. 1A – Bugetul general consolidat  al municipiului Târnăveni pe anul 2020 conform modificărilor propuse în  Raportul  de specialitate   la proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1394/08.12.2020  asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2020 și  rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2020.

Art.  3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.   

                               Președinte de ședință                                                Contrasemnează,    

                               Barbu Mădălin Nicolae                               SECRETAR GENERAL UAT,

                                                                                                              Ștefan Blănaru