nr. 113 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pe o perioadă de un an

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 113 din 21 decembrie 2020
privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pe o perioadă de un an

                                                                                                                                 

     Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 21 decembrie 2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.22519/14.12.2020 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pe o perioadă de un an, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 22521/14.12.2020

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(1), alin.(2), lit.(c) și (d), alin.6, lit.(b)și alin.(7), art.155, alin.(1) și art.196, lit.(a), din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,care au fost încheiate prin licitaţie publică.

Art.2.  Termenul de prelungire a duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1 este de 1 an.

Art.3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

               Președinte de ședință                                                        Contrasemnează ,    

            Barbu Mădălin Nicolae                                                 SECRETAR GENERAL UAT,

                                                                                                            Ștefan Blănaru