nr. 114 din 21 decembrie 2020  pentru  modificarea Anexei  la HCL nr. 64/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare  a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș și aprobarea  nivelului taxei speciale de salubrizare pentru  anul 2021

 R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

                             HOTĂRÂREA nr. 114 din 21 decembrie 2020

 pentru  modificarea Anexei  la HCL nr. 64/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare  a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș și aprobarea  nivelului taxei speciale de salubrizare pentru  anul 2021

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2020;

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 22643/15.12.2020, al Primarului Municipiului Tarnaveni, adresa nr. 4960/11.12.2020 (nr. 22526/15.12.2020), precum și Raportul de specialitate nr.22.644/15.12.2020 și ;

Ţinând cont de prevederile:

– art. 30 din Lege nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 6, alin. 1, lit. „k”, art. 26 alin (1) şi (4) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

                – art.17 alin 1 lit.”g” din Legea nr. 211/2011 ,

                – art. 454 lit.”g” și 484 alin (1)-(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

                – art. 8, alin.(3), lit. „j” și “k”  din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                – art. 9 alin. (1) lit „c” din OUG nr. 196/2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările și actualizările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 În considerarea prevederilor art. 17 din contractul de asociere încheiat la data de 02.11.2009 de către toate UAT din județ,

                 În temeiul  prevederilor art.129 alin.(2) lit.”b” și „d” coroborat cu cele ale alin.(4), lit.”c” şi alin.( 7) lit. „n”  precum şi  ale art.139  alin. (1),  coroborat cu alin.(3) lit „c” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,  privind Codul  administrativ,

HOTĂRĂŞTE

                 Art. 1. Anexa la Hotarârea CL Târnăveni nr. 64/2019 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta;

                Art. 2. Se aprobă nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, pentru fiecare categorie distinctă de utilizatori, din Municipiul Târnăveni incluzând cota aferentă contribuţiilor legale la Fondul de Mediu, după cum urmează:

                               – Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 10,27 lei/pers/luna+TVA (din care componenta județeană 4,83 lei+TVA, componenta locală 5,44 lei+TVA); valoarea totala cu TVA inclus este de 12,22 lei/pers/lună.

                               – Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 5,09 lei/pers/luna+TVA (din care componenta județeană 2,39 lei+TVA, componenta locală 2,70 lei+TVA); valoarea totala cu TVA inclus este de 6,05 lei/pers/lună.

                               – Taxa utilizatori non-casnici:   530,66 lei/tonă+TVA (din care componenta județeană 249,41 lei+TVA, componenta locală 281,25 lei+TVA), valoarea totala cu TVA inclus este de 631,49 lei/tonă.

                 Art. 3. Taxa stabilită  la articolul 2 va fi aplicată începând cu data 1 ianuarie 2021.

                Art. 4. Se mandatează Primarul Unităţii Administrativ Teritoriale Târnăveni să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2021 aprobat conform art. 1 din prezenta hotărâre.

                Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul Municipiului Târnăveni, se comunică Consiliului Judeţean Mureş, ADI Ecolect Mureş, Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, respectiv Primarului Municipiului Târnăveni şi Serviciului Impozite şi Taxe locale, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

Președinte de ședință,                                                     Contrasemnează,                                     Barbu Mădălin Nicolae                                             Secretar General UAT,                                                                                                                                               Blănaru Ștefan