nr. 1 din 8 ianuarie 2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2020din excedentul bugetului local al anilor precedenți

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂREA nr. 1 din 8 ianuarie 2021
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2020din excedentul bugetului local al anilor precedenți

 

Consiliul  Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  extraordinară din data de 8 ianuarie 2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.122/04.01.2021 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2020, din excedentul bugetului local al anilor precedenți,întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 124/04.01.2021;

În baza prevederilor  art.5 din din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor  publice locale, nr. 3155/15.12.2020pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1.    Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2020, din excedentul bugetului local al anilor precedenți, în sumă de 1.789.844,15  lei.

Art.2.    Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: Municipiul Târnăveni.   

 

 

Președinte de ședință,                                                                               Contrasemnează,    

     Cândea Ciprian Florin                                                              SECRETAR GENERAL UAT,

                                                                                                                            Ștefan Blănaru