nr. 2 din 8 ianuarie 2021 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni de schimbare temporară, începând cu data de 15 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare a populației  împotriva COVID -19, a destinației Centrului de recreere și socializare “Victoria” din Municipiul Târnăveni în structură medicală –  centru de vaccinare

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 2 din 8 ianuarie 2021
privind acordul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni de schimbare temporară, începând cu data de 15 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare a populației  împotriva COVID -19, a destinației Centrului de recreere și socializare “Victoria” din Municipiul Târnăveni în structură medicală –  centru de vaccinare

 

                Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședință extraordinară din data de 8 ianuarie 2021;

                Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 561/07.01.2021 al Primarului Mun. Târnăveni;
  • Raportul de specialitate 562/07.01.2021, întocmit de Compartimentul Juridic, Contencios și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mun. Târnăveni ;
  • Având în vedere prevederile HGR nr. 1031/2020 privind strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România;
  • În baza prevederilor cap. VII pct. 1 și ale cap. VII pct. 2 din Odinul 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19;

În temeiul art. 139 alin. (1), art.196, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art. 1.  Consiliul Local al Municipiului Târnăveni își exprimă acordul cu privire la schimbarea temporară, începând cu data de 15 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare a populației împotriva COVID -19, a destinației Centrului de recreere și socializare “Victoria” din Municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș, jud. Mureș,  în structură medicală –  centru de vaccinare.

               Art. 2. Structura medicală – centru de vaccinare care va funcționa pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare a populației împotriva COVID-19, va fi în subordinea nucleului local de coordonare, constituit conform prevederilor cap. I pct. 1 lit. c) din  Ordinul nr. 2171/181/M.223/4390/2020, iar cheltuielile de funcționare ale acestuia vor fi suportate de către Municipiul Târnăveni din bugetul local al acestuia.

                 Art. 3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul

Municipiului Târnăveni.

 

              Presedinte de sedinta,

                   Cândea Ciprian Florin

                                       Contrasemneaza,                                                                                                                                                Secretar general UAT,

                                                                                                               Stefan Blanaru