Proiecte HCL- ședința extraordinară din 19.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 42 din 13 ianuarie 2021 si art.134 alin.(5) din OUG nr.57 privind Codul administrativ,se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la data de 19 ianuarie 2021, orele 14.00, cu următorul:

P R O I E C T    D E     O R D I N E     D E       Z I

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Târnăveni” pentru perioada 2021-2023.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2021-2022.

3. Proiect de hotărâre privind menţinerea, în  anul 2021, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la nivelul aferent lunii decembrie 2020.

 Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 47/26.03.2020.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

                       PRIMAR,                                                                      SECRETAR GENERAL UAT,
         Megheșan Nicolae Sorin                                                                    Ștefan Blănaru

 

Târnăveni, 13 ianuarie 2021

  

Anexa 1 la punctul 02 – Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2021-2022, in format corect.