ANUNT pentru ocuparea fără concurs, pe perioadă determinată, în cadrul Cabinetelor Școlare, a unui post contractual

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI
PRIMĂRIA

Număr:  1701/ 18.01.2021

A N U N Ț

Municipiul Târnaveni, inițiază procedura de încadrare de personal medical conform prevederilor art.27 alin. (1) din Legea nr.55/2020 – privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea  pandemiei de COVID-19, precum și a prevederilor HGR nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru ocuparea fără concurs, pe perioadă determinată, în cadrul Serviciul Public de Asistență Medicală Comunitară – Cabinete Școlare, a următorului  post contractual:

–  un post – medic specialist

 

 • CONDITII SPECIFICE:
 • Pentru postul de medic specialist

– studii superioare de medicină generală sau medicină de familie
– autorizație de libera practică, valabila pentru anul 2021

 Dosarele vor conține următoarele documente/acte:

a) cererea în care se menționează postul pentru care se dorește să concureze- anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – anexa nr. 2;

f) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității;

g) curriculum vitae;

h) declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu– anexa nr. 3.

i) declarație privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare anexa nr. 4;

Dosarele de concurs se depun  în format electronic prin e-mail la adresa resurse.umane@primariatarnaveni.ro sau la sediul Primăriei municipiului Târnăveni, Piaţa Primăriei, nr. 7,  cameră 30– Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, până cel târziu în data de  21 ianuarie 2021, între, orele 8-15,00.

Selecția dosarelor se va desfășura în data de 22 ianuarie 2021 la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni.

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor va avea loc în data  de  22 ianuarie 2021 ora 12,00 la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni.

În situația în care în urma procedurii de selecție a dosarelor, vor fi declarați admiși mai mulți candidați, se va organiza proba interviu  care va avea loc în data 25 ianuarie 2021 ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Târnăveni.

În situația în care în urma selecției dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba interviu.

 

P R I M A R,
Meghesan Nicolae Sorin

 

BIBLIOGRAFIA,

tematica necesara pentru  PROBA DE INTERVIU, in vederea ocuparii fara concurs, pe perioadă determinată, în cadrul Serviciul Public de Asistență Medicală Comunitară -Cabinete Școlare, a postului vacant  de  MEDIC SPECIALIST

 1. Ordin comun MECTS nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant  de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicalegratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Ordinul MSF nr. 1955 din 18.10.1995, pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordinul MSP nr. 653 din 25 septembrie 2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. OUG 162/2008 si HG nr. 56/2009 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;
 5. HG 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008, actualizat;
 6. U.G. .57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Ciofu Eugen – Tatat de pediatrie;
 8. Rahitismul carential comun, rahitismele vitamino-D rezistente;
 9. Varsaturile; hematemeza; sangerarea rectala;
 10. Durerile abdominale recurente;
 11. Boala diareica acuta simpla;
 12. Sindroame de malabsortie;
 13. IACRS; rinofaringita acuta; adenoiditele acute si cronice; angine acute; sinuzite; otita medie acuta  si cronica; laringitele acute;traheobronsite acute.
 14. Pneumonii acute la copil;
 15. Astmul bronsic, bronsiolitele acute, weezing recurent.
 16. HTA la copil.
 17. Socul in pediatrie.
 18. Reumatismul articular acut.
 19. Infectiile tractului urinar.
 20. Sindroamele anemice: anemia hipocroma hiposideremica, sindroamele talasemice.
 21. Patologia hemostazei: trombocitopenii, coagulopatii hemofilii.
 22. Meningitele acute.
 23. Encefalite acute.
 24. Convulsiile accidentale si epilepsia copilului.
 25. Diabetul zaharat.
 26. Obezitatea la copil.
 27. Intoxicatiile accidentale cu alcol etilic si metilic; oxid de carbon; hidrocarburi volatile, ciuperci otravitoare, plumb si derivatii, substante methemoglobinizante, substante corozive, organofosforate, atropina, neuroleptice, antidepresoare triciclice, substante deprimante ale SNC, digitala, antagonisti ai vitaminei K,
 28. Rujeola
 29. Varicela
 30. Rubeola
 31. Tusea convulsiva.
 32. Scarlatina
 33. Dizenteria
 34. Salmonelozele – gastroenterita cu salmonela.
 35. Hepatitele acute virale.
 36. Toxiinfectiile alimentare.
 37. Tuberculoza copilului
 38. Ordinul MSF 219/01.04.2002 publicat in M.Of nr.386/06.06.2002 pentru aprobarea  Normelor tehnice  privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale.
 39. Ordinul nr. 261/06.09.2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatiile sanitare.

P R I M A R,
Meghesan Nicolae Sorin