nr. 4 din 19.01.2021 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni   pentru anul şcolar 2021-2022

R O M Â N I A                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 4 din 19.01.2021
privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni   pentru anul şcolar 2021-2022

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din  data de 19.01.2021 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 913/11.01.2021 a Primarului Municipiului Târnăveni  și Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2021-2022, întocmit de director executiv – Direcţia economică și  înregistrat sub nr.  915/11.01.2021;

Avizul conform al Inspectoratului Şcolar  Judeţean Mureş privind organizarea reţelei şcolare  din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2021-2022,  nr. 9.612/21.12.2020, transmis și înregistrat la unitatea noastră sub nr.23.693/29.12.2020.

În conformitate cu  prevederile art.61 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările coroborate cu prevederile art.24 din Ordinul M.E.N. nr.5.599/21.09.2020 privind aprobarea Metodologiei privind  fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform, în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022;

În temeiul art.129, alin (7), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2021-2022, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- Judeţul Mureş, Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni

 

 

 Președinte de ședință

Candea Ciprian Florin

                                                                    Contrasemneaza    
                                                                Secretar general
                                                                  
Ștefan Blănaru