nr. 5 din 19.01.2021 privind menţinerea, în anul 2021, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2020

ROMÂNIA                                                                                           
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 HOTĂRÂREAnr. 5/19.01.2021

privind menţinerea, în anul 2021, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2020

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 19 ianuarie 2021,

Luând act de Referatul de aprobare a Primarului municipiului Târnăveni, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 1327/14.01.2021;

Având în vedere urmatoarele prevederi legale :

  • I al. (1) al. (2) din OUG nr. 226 /2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
  • 11 al.4 din Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  • 1 al. (2) din Hotararea Consiliului local nr.5/31.01.2019
  • 1 din Hotararea Consiliului local nr.11/30.01.2020
  • HGR nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată si Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,

Vazand Raportul privind menţinerea, in anul 2021, a salariilor pentru funcțiille publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la nivelul afferent lunii decembrie 2020, înregistrat cu nr. 1328/14.01.2021;

În temeiul art.129, și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Prin derogare de la prevederile art.1 al. (2) din Hotărârea Consiliului Local nr.5/2019, în anul 2021, salariile aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni, se mentin la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2020.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Târnăveni prin aparatul de specialitate.

 

 

 Președinte de ședință
Candea Ciprian Florin

 

Contrasemneaza            
Secretar general
 Ștefan Blănaru