Proiecte HCL- ședința ordinară din 28.01.2021

 ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.68 din 21 ianuarie 2021 si art.134 alin.(5) din OUG nr.57 privind Codul administrativ,se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 28 ianuarie 2021, orele 14.00, cu următorul:

P R O I E C T    D E     O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2021 pentru copiii care frecventează Creşa Municipiului Târnăveni.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament în vederea implementării proiectului ”Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni key public buildings”
  3. Proiect de hotarare privind disponibilizare mijloc fix Dacia Logan.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli.
  5. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a Statului de functii pentru Serviciul public SPCLEP Tarnaveni.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local
  8. Raport de evaluare a activitatii desfasurate de Politia Locala Tarnaveni in anul 2020.

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                      PRIMAR,                                                                      SECRETAR GENERAL UAT,
         Megheșan Nicolae Sorin                                                                    Ștefan Blănaru

 

  Târnăveni, 21 ianuarie 2021

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei ordinare din 21.12.2020

Proces verbal al sedintei ordinare din 21.12.2020-corectare

Proces verbal al sedintei extraordinare din 08.01.2021

Proces verbal al sedintei extraodinare din 19.01.2021