nr. 12 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL                         

 

HOTĂRÂREA nr. 12 din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2021,

Văzând referatul de aprobare nr. 2061din 22.01.2021 al Primarului Municipiului Târnăveni și raportul  de specialitate nr. 2062 din 22.01.2021 al Serviciului  Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului Tarnaveni,

Având în vedere  adresa Instituției Preferatul nr.115174/SVII/05.11.2020

In conformitate cu prevederile art. 405, art. 409, art. 518 al (1) (2) din OUG nr.57/2019, privind Codul Aministrativ,

Potrivit dispozițiilor din Legea-cadru nr. 153/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

În baza  HCL nr…./…. de aprobarea a organigramei și a statului de funcții a SPCLEP,

În temeiul  prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. a), alin (3)  lit. c  și art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului  Municipiului Târnăveni și ale serviciilor publice de interes local conform Anexelor 1 si 2,  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2.  Cu data adoptării prezentei se revocă orice alte dispoziții contrare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni prin Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință
 Candea Ciprian Florin

 

 Contrasemneaza           
Secretar general
                                                                                                               Ștefan Blănaru