nr . 10 din 28 ianuarie 2021 privind  aprobarea  actualizării  Planului  de  analiză  și  acoperire  a  riscurilor  in  domeniul  situațiilor de urgență  al municipiului Târnăveni

ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL          

 

HOTĂRÂREA  nr . 10 din 28 ianuarie 2021
privind  aprobarea  actualizării  Planului  de  analiză  și  acoperire  a  riscurilor  in  domeniul  situațiilor de urgență  al municipiului Târnăveni

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Târnăveni,  intrunit  in  sedința  ordinară  din data 28 ianuarie 2021;       

Văzând Referatul de aprobare  1703/19.01.2021 și  Raportul privind actualizarea P.A.A.R. 1704/19.01.2021 întocmit  de  domnul  Bratean Cristian  din cadrul  Compartimentului  Protecție  Civilă ,   

Conform  dispozițiilor  Legii 307/2006  privind  apararea împotriva incendiilor, cu modificările si completăriile ulterioare ,

In temeiul art.129 alin. 2 lit.(d) și alin.7 lit.(o) și art.196 lit.(a) din O.U.G.57/2019;

HOTĂRAȘTE

Art.1. Se  aprobă  actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor in domeniul situațiilor de urgență  al municipiului Târnăveni conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.         

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se imputernicește primarul municipiului Târnăveni .

 

 

 

 Președinte de ședință
 Candea Ciprian Florin

 Contrasemneaza            
Secretar general

  Ștefan Blănaru