nr. 6 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2021 pentru copiii care frecventează  Creşa Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                                                                     JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 6/28 ianuarie 2021
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2021 pentru copiii care frecventează  Creşa Municipiului Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 28ianuarie 2021;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 1.434/14.01.2021  al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2021pentru copiii care frecventează Creşa Municipiului Târnăveni, întocmit de director executiv – Direcţia economică și  înregistrat sub nr. 1.435/14.01.2021;

-Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea creşelor ;

-HG nr.1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară:

-Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor,

În temeiul art.129, alin.(2), lit.d  și  alin (7), lit. b) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere  al unui copil care frecventează Creşa Municipiului Târnăveni, pentru anul   2021, în cuantum de 812  lei/lună.

Art.2. Diferența dintre cheltuielile totale și valoarea contribuției lunare de întreținere va fi suportată din bugetul local al Municipiului Târnăveni.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 Președinte de ședință
 Candea Ciprian Florin

 

Contrasemneaza             
Secretar general
 Ștefan Blănaru