nr. 7 din 28 ianuarie 2021    privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului ”Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni key public buildings” pentru perioada 2021-2023

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 7 din 28 ianuarie 2021   
privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului ”Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni key public buildings” pentru perioada 2021-2023

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din data de 28 ianuarie 2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.941/20.01.2021 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului  ”Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni  key public buildings” pentru perioada 2021-2023, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 1.942/20.01.2021;

În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor  bugetare şi legale, cu modificările şi completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009;

În conformitatea cu prevederile art.4, alin. din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă creditele de angajament în vederea  implementării ”Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni key public buildings”  pentru perioada 2021-2023, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică și Compartimentul  Proiecte cu   finanțare internațională din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: Municipiul Târnăveni.

 

 Președinte de ședință
 Candea Ciprian Florin

 

Contrasemneaza             
Secretar general
 Ștefan Blănaru