nr. 8 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea disponibilizării mijlocului fix Dacia Logan  cu nr.de înmatriculare MS 50 PMT, aflat în inventarul domeniul privat al Municipiului Târnăveni, în gestiunea  Poliției Locale

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 8 din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea disponibilizării mijlocului fix Dacia Logan  cu nr.de înmatriculare MS 50 PMT, aflat în inventarul domeniul privat al Municipiului Târnăveni, în gestiunea  Poliției Locale

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 28 ianuarie  2021 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.1895/20.01.2021 și Raportul  de specialitate privind aprobarea disponibilizării mijlocului fix Dacia Logan  cu nr.de înmatriculare MS 50 PMT, aflat în inventarul domeniul privat al Municipiului Târnăveni, în gestiunea  Poliției Locale,  întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.1897/20.01.2021,

Având în vedere prevederile din Anexa nr.1 la  Hotărârea de Guvern nr.841/1995  privind procedurile de transmitere  fără plată şi valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,aduse prin HG 966/1998;         

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1 Se aprobă disponibilizarea mijlocului fix Dacia Logan  cu nr.de înmatriculare MS 50 PMT, aflat în inventarul domeniul privat al Municipiului Târnăveni, în gestiunea  Poliției Locale.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

               

 

 Președinte de ședință
 Candea Ciprian Florin

 

 Contrasemneaza            
Secretar general
  Ștefan Blănaru