Invitatie pentru personalul medical – medici și asistenți medicali, registratori medicali, să-și exprime disponibilitatea de a face parte din echipa care se va constitui la nivelul centrului de vaccinare

A N U N Ț

 

Municipiul Târnăveni cu sediul în Târnăveni, Piaţa Primăriei, nr. 7, jud. Mureş, tel/fax 0265/443400, cod fiscal 4323535, reprezentat legal prin Primar  – jrs. MEGHEŞAN  NICOLAE  SORIN, având în vedere prevederile H.G.R. nr. 1031/2020, privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, pentru implementarea eficientă, la nivelul Municipiului Târnăveni, a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, pentru crearea premiselor de operaționalizare a activității de vaccinare COVID-19 la nivel populațional, ca parte integrantă a programului național de vaccinare, aduce la cunoștință publică faptul că se impune identificarea personalului care să deservească Centrul de vaccinare „Victoria” din Municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș, nr. 1, jud. Mureș.

Municipiul Târnăveni lansează public invitatia, pentru personalul medical – medici și asistenți medicali, registratori medicali, să-și exprime disponibilitatea de a face parte din echipa care se va constitui la nivelul centrului de vaccinare, prin transmiterea opțiunii de participare, respectiv prin depunerea, la registratura instituției, a unei cereri în acest sens.        

În ceea ce privește personalul medical – medici și asistenți medicali –  cererea va fi însoțită de copia actului de identitate, a avizului de liberă practică, a contului IBAN și se va indica un număr de telefon pentru contact, iar în ceea ce privește registratorii medicali, cererea va fi însoțită de copia actului de identitate, a diplomei de bacalaureat, a certificatului de competențe digitale,  a contului IBAN și, de asemenea, se va  indica un număr de telefon pentru contact.

Personalul medical interesat, reprezentat de medici din specialitățile epidemiologie, medicină școlară, medicină de familie și alte specialități, medici rezidenți, asistenți medicali, trebuie să dețină aviz de liberă practică valabil, eliberat de către Colegiul Medicilor, respectiv certificat valabil eliberat de OAMGMAMR.

Facem precizarea că, prin OUG nr. 3/2021 și Ordinul M.S.  73/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19,  s-a fost aprobat ca plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către autorităţile publice locale sau judeţene, în alte locaţii decât cele organizate de către unităţile sanitare care se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, să se realizeze în baza unui contract de prestări servicii, încheiat între personalul medico-sanitar, respectiv registratorul medical şi reprezentantul legal al autorităţii publice locale. Modelul de contract de prestari servicii care se încheie între personalul medico-sanitar şi registratorii medicali şi unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este prevăzut în anexa la acest ordin.

În ceea ce privește selecția cererilor depuse pentru desfășurarea activității de medic/ asistent medical/registrator medical la centrul de vaccinare “Victoria”, se vor avea în vedere următoarele criterii:

  • numărul de ore/zi/lună pentru care solicitantul își manifestă disponibilitatea de desfășurare a activității la centrul de vaccinare;
  • experința/ vechimea în specilialitatea de medic/asistent medical/registrator medical;
  • domiciliul

Mulțumim anticipat persoanelor care își vor exprima intenția de participare la desfășurarea în bune condiții a campaniilor de vaccinare a populației împotriva COVID -19 pe raza UAT Municipiul Târnăveni.

 

Primarul Municipiului Târnăveni,

Megheşan Nicolae Sorin