Proiecte HCL- ședința extraordinară din 09.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

 

    În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 162 din 04 februarie 2021 si art.134 alin.(5) din OUG nr.57 privind Codul administrativ,se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la data de 09 februarie 2021, orele 12.00, cu următorul:

P R O I E C T    D E     O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anii școlari 2021 – 2022 si 2022-2023.

 

   Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

    Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

  Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                             SECRETAR GENERAL UAT,

         Megheșan Nicolae Sorin                                                           Ștefan Blănaru

 

Târnăveni,

04 februarie 2021