nr. 13 din 09.02.2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor-acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,  aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anii școlari 2021 – 2022 si 2022-2023

ROMANIA
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

       

HOTĂRÂREA nr. 13 din 09.02.2021
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,  aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anii școlari 2021 – 2022 si 2022-2023

 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni întrunit în şedinţa extraordinară,

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 3180/04.02.2021 al primarului Municipiului Tarnaveni
  • Raportul inregistrat sub nr. 3181/04.02.2021
  • Adresa nr.34161/16.12.2020 a Consiliului Judetean Mures, inregistrata la Primaria Municipiului Tarnaveni sub nr. 22841/17.12.2020 si adresa nr.2943/02.2021 a Consiliului Judetean Mures, inregistrata la Primaria Municipiului Tarnaveni sub nr. 3075/03.02.2021;

Ținând seama de prevederile legale:

  • 129 alin. (2), lit.d) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  • prevederile art.1 alin. (4) al O.G. nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
  • prevederile Cap.I, pct.1.4 din Anexa nr.6 la H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023
  • 7 alin. (13) din Legea nr. 53/2002 privind transparența decizională in administrația publică, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 139 coraborate cu art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,  aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anii școlari 2021 – 2022 si 2022-2023.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a sarcinilor din prezenta se încredinţează primarul Municipiului Tarnaveni, prin aparatul de specialitate.

         

 

 

Președinte de ședință 
   Cimpoca Alin

 

                                                              Contrasemneaza,    
                                                             Secretar general
                                                             Ștefan Blănaru