Proiecte HCL- ședința ordinară din 25.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.183 din 17 februarie 2021 si art.134 alin.(5) din OUG nr.57 privind Codul administrativ,se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 25 februarie 2021, orele 14.00, cu următorul:

P R O I E C T    D E     O R D I N E     D E       Z I

 1. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului muncipiului Tarnaveni.
 2. Proiect hotarare privind modificarea organigramei si a și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului  Municipiului Târnăveni și ale serviciilor publice de interes local.
 3. Proiect hotarare privind desemnarea dlui Baciu Francisc ca expert local pentru rromi in cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tarnaveni.
 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriilor anuale pentru locuintele ANL.
 5. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de amenajare a strazii Târnavei de catre SC Kaufland Romania.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Tarnaveni.
 7. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publică cu strigare a imobilului cu destinatia cabinet medical nr.1 situat in str. Prefect Vasile Moldovan nr.10 Tarnaveni.
 8. Proiect de hotarare privind instituirea de sensuri unice in muncipiul Tarnaveni.
 9. Proiect de hotarare privind completarea comisiei de circulatie rutiera a municipiului Tarnaveni.
 10. Proiect de hotarare privind acordarea în folosintã gratuitã a a unui teren.
 11. Raport de activitate al Directiei de Asistentă Socială pentru anul 2020.

 

Sedinta se va desfasura la sediul din str. Republicii nr.32 Casa de Cultura „Mihai Eminescu.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

                          PRIMAR,                                                                               Secretar general,                     Megheșan Nicolae Sorin                                                                        Ștefan Blănaru

 

 Târnăveni, 17 februarie 2021

Spre aprobare

Proces verbal al sedintei extraordinare din 9.02.2021

Proces verbal al sedintei  ordinare din 28.01.2021