nr. 15 din 25.02.2021 privind infintarea unei structuri  „Expert local pentru problemele romilor”

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL                         

                             HOTĂRÂREA nr. 15 din 25.02.2021
privind infintarea unei structuri  „Expert local pentru problemele romilor”

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 25 februarie 2021,

Văzând referatul de aprobare nr. 4328 din 18.02.2021 al Primarului Municipiului Târnăveni și raportul  de specialitate nr. 4330 din 18.02.2021 al Serviciului  Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului Tarnaveni,

Având în vedere  adresa Instituției Prefectului nr.115174/SVII/05.11.2020,

Conform Cap.VIII pct 4 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, modificată  și completată de HG nr. 522/2006,

In conformitate cu prevederile art. 405,  art. 540, art. 589 al. (2) din OUG nr.57/2019, privind Codul Aministrativ,

În temeiul  prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. a), alin (3)  lit. c  și art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. Se aprobă înfințarea unei structuri:  „Expert local pentru problemele romilor”,  în subordinea primarului Municipiului Târnăveni, cu un post contractual de execuție durată nedeterminată,  expert local pentru romi, studii G/M/S.

Art.2. Organigrama și Statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local, aprobate prin HCL nr. 12/28.01.2021, vor fi modificate în conformitate cu art. 1.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni prin Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință 
   Cimpoca Alin                

                                       Contrasemneaza,    
                                      Secretar general
                                         Ștefan Blănaru