nr. 16 din 25.02.2021 privind numirea unui expert local pentru romi.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 16 din 25.02.2021
privind numirea unui expert local pentru romi.

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 25 februarie 2021.

Văzând Referatul de aprobare nr. 4254/17.02.2021  al primarului municipiului Tarnaveni si Raportul întocmit de secretarul municipiului Târnăveni nr. 4255/17.02.2021  .

În baza prevederilor Cap.VIII pct 4 din Anexa la H.G. nr.430/2001 privind Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;

În temeiul art.196 lit.a din O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Începând cu data de 1 martie 2021 se aprobă numirea dlui Baciu Francisc în funcţia de expert local pentru romi.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință 

   Cimpoca Alin

                                                   Contrasemneaza,    

                                                                                                                         Secretar general

                                                                                  Ștefan Blănaru