nr. 17 din 25.02.2021 privind aprobarea actualizării  cuantumului chiriilor anuale, pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.03.2021

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 17 din 25.02.2021
privind aprobarea actualizării  cuantumului chiriilor anuale, pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.03.2021

 

                Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 25.02.2021,

                Având în vedere Referatul de aprobare nr.3831/11.02.2021 și Raportul de specialitate privind aprobarea actualizării  cuantumului chiriilor anuale, pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.03.2021, întocmit în cadrul Direcției tehnice și înregistrat sub nr.3832/11.02.2021 ;

           În temeiul prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  a OUG nr.30/2017, a Legii 151/2017 HG nr.304/2017 și Hotărârea nr.420/2018, privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, aprobate prin HG nr.962/2001, cu modificările şi completările ulterioare ;

           Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

 H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1  Se aprobă actualizarea  cuantumului chiriilor anuale și aplicarea ratei inflației pe anul 2020, pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.03.2021, cuprinse în Anexa nr.1 la prezenta.

Art.2  Se aprobă cota aplicată la valoarea de înlocuire a construcției, pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și a reparațiilor capitale, destinată administratorilor imobilelor ANL, la 1.5%.

Art.3  Se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni să încheie acte adiţionale la contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre;

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcţia Tehnică.

 

                                                              

Președinte de ședință 

   Cimpoca Alin

                                                   Contrasemneaza,    

                                                                                                                                       Secretar general

                                                                                              Ștefan Blănaru