nr.18 din 25.02.2021 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni pentru amenajarea str.Târnavei, situată în Municipiul Târnăveni,  între str.Victoriei și magazinul Kaufland, lucrare care va fi executată de către Kafland România, conform proiectului

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 HOTĂRÂREA nr.18 din 25.02.2021
privind acordul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni pentru amenajarea str.Târnavei, situată în Municipiul Târnăveni,  între str.Victoriei și magazinul Kaufland, lucrare care va fi executată de către Kafland România, conform proiectului

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 25.02.2021,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.4075/15.02.2021 și Raportul de specialitate privind obținerea acordului Consiliului Local al Municipiului Târnăveni pentru amenajarea str.Târnavei, situată în Municipiul Târnăveni,  între str.Victoriei și magazinul Kaufland, lucrare care va fi executată de către Kafland România, conform proiectului,  întocmit în cadrul Direcției tehnice și înregistrat sub nr.4076/15.02.2021 ;

Ținând cont de prevederile art.1, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(1) și alin.(2), lit.c și art.286 alin.(4) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

 Art. 1  Se acordă de către Consiliul Local al Municipiului Târnăveni dreptul de amenajare a străzii Târnavei, situată în Municipiul Târnăveni, între str. Victoriei și magazinul Kaufland, în baza proiectului tehnic, anexat prezentei hotărâri și a autorizației de construire emisă de Municipiul Târnăveni.

Art. 2 Beneficiarul autorizației de construire va fi Municipiul Târnăveni.

Art. 3 Proiectul tehnic și obținerea avizelor pentru autorizația de construire, precum și costurile de execuție vor fi suportate în totalitate de către  Kaufland România.

Art. 4  La finalul lucrărilor, Kaufland România va pune la dispoziția Primăriei Municipiului Târnăveni procesul verbal de finalizare a lucrărilor și a documentelor din care să reiasă valoarea investiției, investiție care va fi inclusă în domeniul public al Municipiului Târnăveni.

Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcţia Tehnică.

                                                              

Președinte de ședință 
   Cimpoca Alin

                                                   Contrasemneaza,    
                                                  Secretar general
                                                    Ștefan Blănaru