nr. 19 din 25.02.2021 privind aprobarea inventarierii patrimoniului privat al municipiului Târnăveni pe anul 2020

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 19 din 25.02.2021
privind aprobarea inventarierii patrimoniului privat al municipiului Târnăveni pe anul 2020

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 25februarie 2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.4285/17.02.2021 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate  privind aprobarea inventarierii patrimoniului privat al municipiului Târnăveni la data de 31 decembrie 2020,întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.4293/17.02.2021;

În temeiul prevederilor  art.7 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată şi a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura  activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

Ținând cont de prevederile art.289, alin.(1) până la (16) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art.129, ali.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), art.357, alin.(1) – (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă inventarierea patrimoniului privat al municipiului Târnăveni pe anul 2020.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință 
   Cimpoca Alin

                                                   Contrasemneaza,    
                                                 Secretar general
                                                 Ștefan Blănaru