nr. 20 din 25.02.2021 privind aprobarea   trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târnăveni și vânzarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile OUG 68/2008, a cabinetului medical C1-U1, a cotei parte din părțile comune și terenul  aferent acestuia, cabinet aparținând imobilului situat în Municipiul Târnăveni, str.Prefect Vasile Moldovan nr.10,

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
M
UNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 20 din 25.02.2021
privind aprobarea   trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târnăveni și vânzarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile OUG 68/2008, a cabinetului medical C1-U1, a cotei parte din părțile comune și terenul  aferent acestuia, cabinet aparținând imobilului situat în Municipiul Târnăveni, str.Prefect Vasile Moldovan nr.10,

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 25 februarie  2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.4335/18.02.2021 și Raportul de specialitate privind aprobarea   trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târnăveni și vânzarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile OUG 68/2008, a cabinetului medical C1-U1, a cotei parte din părțile comune și terenul  aferent acestuia, cabinet aparținând imobilului situat în Municipiul Târnăveni, str.Prefect Vasile Moldovan nr.10, întocmit în cadrul Direcției Tehnice, înregistrat sub nr.4339/18.02.2021;

În temeiul OUG 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în care funcționează unitățile medicale sau activități conexe actului medical ( art.18.),

În temeiul Hotărârii nr.884/2004, art.5, alin.(1) și a Legii nr.359/2018,

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,

 HOTĂRĂŞTE:

            Art.1.  Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târnăveni, a imobilului Dispensar medical situat în Municipiul Târnăveni, str.Prefect Vasile Moldovan nr.10, înscris în CF nr.53879 Târnăveni.

             Art.2.      Se aprobă vânzarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile OUG 68/2008, a cabinetului medical C1-U1 situat în Municipiul Târnăveni, str.Pref.Vasile Moldovan nr.10, a cotei parte din părțile comune și terenul  aferent acestuia.

             Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință 
   Cimpoca Alin

                                                   Contrasemneaza,    
                                                 Secretar general
                                                  Ștefan Blănaru