nr. 21 din 25.02.2021 privind instituirea unor sensuri unice de circulație în Municipiul Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 21 din 25.02.2021
privind instituirea unor sensuri unice de circulație în Municipiul Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de  25.02.2021;

Văzând  raportul  de specialitate cu nr.4074/15.02.2021, întocmit de dl.  Oltean Ioan din cadrul Compartimentului Urbanism.

Văzând procesul verbal al Comisiei de Circulație nr. 2836/01.02.2021. 

Văzând referatul de aprobare nr.4073/15.02.2021 al primarului Megheșan Nicolae Sorin.

Conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice art. 29 alin(1) art. 128 alin (1) și alin (2),

In temeiul art.129 alin. 2 lit.(d) și art.196 lit.(a) din O.U.G.57/2019;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă instituirea unui sens unic pe str. Frumoasa, dinspre str. Republicii către str. Șoimilor.    

Art.2.  Se aprobă instituirea unui sens unic la intrarea în cart. Frumoasa ,dinspre str. Frumoasa către str. Șoimilor.

Art.3. Se aprobă instituirea unui sens unic pe str. Stadionului ,dinspre str. Republicii către str. Șoimilor.

Art.4. Se aprobă instituirea unui sens unic la intrarea în cart.Victoriei ,dinspre str. 1 Decembrie 1918 către str. Tineretului.

Art.5. Se aprobă instituirea unui sens unic pe str. Zorilor ,dinspre str. Recoltei spre str. Prefect Vasile Moldovan.

 Art.6. Instituirea sensurilor unice prevazute la art.1-5 se va  realiza numai după obținerea avizului de la Poliția Rutieră Mureș.

 Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință 
   Cimpoca Alin

                                                   Contrasemneaza,    
                                                Secretar general

                                                Ștefan Blănaru