nr. 22 din 25.02.2021 privind modificarea componenței Comisiei de Circulație Rutieră a Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 22 din 25.02.2021
privind modificarea componenței Comisiei de Circulație Rutieră a Municipiului Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021;

Văzând  Raportul nr. 4072/15.02.2021 , întocmit de domnul  Oltean Ioan din cadrul Compartimentului Urbanism.

Văzând Referatul de aprobare nr.4071/15.02.2021 al Primarului municipiului Tarnaveni

Conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice art. 29 alin(1) art. 128 alin (1) și alin (2),

In temeiul art.129 alin. 2 lit.(d) și art.196 lit.(a) din O.U.G.57/2019;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se desemnează dl. Nan Vlad Adrian  – consilier local, care va face parte din Comisia de Circulație Rutieră a municipiului Târnăveni 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri , se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință 
   Cimpoca Alin

                                                   Contrasemneaza,    
                                                 Secretar general
                                                   Ștefan Blănaru