nr. 23 din 25.02.2021 privind aprobarea acordarii în folosințã gratuitã a unui teren

R O M A N I A
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNÃVENI
CONSILIUL LOCAL

                               

H O T Ă R R E A   nr. 23 din 25.02.2021
privind aprobarea acordarii în folosințã gratuitã a unui teren

Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ședința ordinarã din data de  25.02.2021;

Vãzând referatul de aprobare nr.4360/18.02.2021 și Raportul nr.4361/ 18.02.2021;

În baza art.129 al.2 lit.c si al.6 lit.a, art108 lit.d, art.297 al.1 lit.d si art.196 lit.a din O.U.G.57/2019;

H O T ĂR Ă S T E

Art.1. Se aproba acordarea în folosințã gratuitã a terenului aflat in domeniul public al municipiululi Tarnaveni, neidentificat in Cartea Funciara, in suprafata de 91 m.p. situat in Târnãveni in cartierul  1 Decembrie 1918 intre blocurile de locuinte Z 5,6 si O 5,6, pe o perioada de 10 ani, cãtre Parohia Ortodoxa romana Tarnaveni IV in scopul amplasarii in mod provizoriu, a unei capele  pentru oficirea serviciului religios pentru enoriasii din această zonă a municipiului Târnăveni.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceste Primarul Muncipiului Târnãveni.

 Președinte de ședință 
   Cimpoca Alin

                                                   Contrasemneaza,    
                                                  Secretar general
                                                   Ștefan Blănaru