Organizare examen de reatestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii

ANUNȚ

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI organizează examen de reatestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii ( conform dispozițiilor prevăzute în art.64, alin.(10) din Legea nr.196/2018)

 

Pentru reatestarea administratorilor, conform prevederilor art. 64, alin.(10) din Legea 196/2018

 Condiții generale:

 • să aibă cetățenia română
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu
 • să aibă starea de sănătate corespunzătoare desfășurării unei astfel de activități, confirmată în scris de către medicul de familie
 • să aibă cel puțin studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • să aibă pregătire profesională corespunzătoare postului de administrator, conform legii
 • să aibă cunoștințe de utilizare PC
 • să nu fi fost condamnat sau să nu fie în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar.

 

Actele necesare pentru dosarul de reatestare în funcția de administrator de condominii a persoanelor fizice:

 1. cerere tipizată
 2. certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condomii, conform prevederilor art.2, lit.(f) din Legea 196/2018;
 3. curriculum vitae;
 4. copii le actelor de stare civilă ( carte de identitate, certificat de căsătorie);
 5. copii ale actelor de studii;
 6. certificat de cazier judiciar;
 7. cazier fiscal;
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării examenului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile medicale abilitate.
 9. Alte documente relevante pentru desfășurarea examinării
 10. Copie a atestatului vechi

Cererea tipizată se va obține de la secretarul comisiei.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, vizibil și clar, numărul, data, numele clientului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

La depunerea dosarului, candidații vor prezenta și originalele actelor care compun dosarul de participare la atestare, în scopul confruntării și certificării lor cu mențiunea ” conform cu originalul”.

Examenul constă în susținerea a 2 probe:

 • Proba scrisă – în data de 10 martie 2021, ora 9.00 la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, camera 6
 • Interviul : data de desfășurare a interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile de la data afișării anunțului, respectiv 8 martie 2021, ora 15.00, la sediul instituției din Municipiul Târnăveni, str.Piața Primăriei nr.7, camera 30.

Persoană de contact : Rusu Felicia – consilier, telefon 0265443400, interior 38.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condomiilor
 2. Legea locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților insituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Primarul Municipiului Târnăveni

Sorin Nicolae Megheșan