Organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni –  Compartimentul Patrimoniu, Asociații de Proprietari, Activități Sportive și de Tineret

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI
PRIMĂRIA
Număr: 5759  din 10.03.2021                                                                                                                                                                                         

ANUNŢ

În temeiul prevederilor Articolului II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  art. 618 alin. (2) teza I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni –  
Compartimentul Patrimoniu, Asociații de Proprietari, Activități Sportive și de Tineret

 

Condiții de participare

Inspector clasa I grad profesional debutant

  • perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – nu este cazul

Inspector clasa I grad profesional principal 

  • perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Data desfăşurării concursului: 

– proba scrisă în data de 12.04.2021, ora 10.00, la sediul Primariei municipiului Târnăveni, Piața Primăriei, nr. 7, județul Mureș ;

– proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

            

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv  în perioada – 10.03.2021-29.03.2021.

 Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, Macarie Viorica, consilier grad profesional superior, Serviciul Organizare, salarizare, Resurse Umane tel. 0265443400 int. 39,  fax 0265446312 și adresă e-mail osru@primariatarnaveni.ro

 

Primar,
Nicolae-Sorin Megheșan