Proiecte HCL- ședința ordinară din 25.03.2021

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR 

 

C O N V O C A T O R  

     În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.290 din 18 martie 2021 si art.134 alin.(5) din OUG nr.57 privind Codul administrativ,se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 25 martie 2021, orele 14.00, cu următorul:

P R O I E C T    D E     O R D I N E     D E       Z I 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Alimentare cu apa localitatea Botorca din municipiul Tarnaveni”.
 2. Proiect hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a  chioșcului școlar situat în Municipiul Târnăveni, în incinta Gimnaziului ”Avram Iancu”,  str. Șoimilor nr.27 și  însușirea Raportului de evaluare.
 3. Proiect hotarare privind privind aprobarea Documentației de atribuire în vederea organizării licitației pentru închirierea chioșcului școlar situat  în Municipiul Târnăveni, str.Șoimilor nr.27.
 4. Proiect de hotărâre privind preluarea in domeniul public al municipiului Tarnaveni  a imobilului cu destiatia Sala sport.
 5. Proiect de hotarare privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru mijloacele de transport aflate în dotarea Parcului auto propriu și al serviciilor publice subordonate din cadru unității administrativ-teritoriale: Municipiul Târnăveni.
 6. Proiect de hotarare privind privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul  2020.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea  numărului  şi cuantumului lunar al  burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea  al anului școlar 2020-2021.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuală catre A.D.I. „ ECOLECT MURES”.
 9. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la HCL nr. 64/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea acordării folosinței gratuite a sediului C.S.M. Târnăveni și a modificării Regulamentului de organizare și funcționare al C.S.M. Târnăveni
 11. Solicitarea Inspectoratului judetean Mures nr.237785 din 10.03.2021. 

    Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni. 

    Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
    Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

  

                               PRIMAR,                                                                     Secretar general,

                     Megheșan Nicolae Sorin                                                           Ștefan Blănaru

 

 

 Proces verbal al sedintei ordinare din 25.02.2021