nr. 24 din 25.03.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Alimentare cu apa localitatea Botorca din municipiul Tarnaveni”.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 24 din 25.03.2021
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Alimentare cu apa localitatea Botorca din municipiul Tarnaveni”.

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 25.03.2021;

Văzând  Raportul de specialitate cu nr. 6233/16.03.2021 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice;

În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 129, alin. 4, litera a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1. Se aprobă  Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Alimentare cu apa localitatea Botorca din municipiul Tarnaveni” :

 

Valoarea totală  a investitiei, inclusiv TVA (lei)

(actualizaţi in 20 august 2020 conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare)

 

Valoarea totală  a investitiei, inclusiv TVA (lei)              

  1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 4.028.836,13 lei

din care:

– construcţii montaj ( C+M ) 3.316.354,57 lei

  1. Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M ) 3.385.576,58 lei /2.786.852,60 lei , fara TVA:

 – anul I: 3.385.576,58 lei / C+M 2.786.852,60 lei

  1. Durata de realizare ( luni )

Durata de implementare a proiectului este de un an, executia propriu-zisa fiind de 5 luni .

  1. Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice ):

      – Statie de pompare: 3 electropompe cu Qp = 34,00 mc/h si Hp = 95,00 mH2O

– Retea de apa  potabila: 6.646 m, dupa cum urmeaza:

       – PEHD PE 100 SDR 11 Pn16 De = 110×10 mm – 2.078 m

       – PEHD PE 100 SDR 17 Pn10 De = 110×6,6 mm – 3.138 m

       – PEHD PE 100 SDR 17 Pn10 De = 75×4,5 mm – 722 m

       – PEHD PE 100 SDR 17 Pn10 De = 63×3,8 mm – 708 m

– Bransamente apa (145 buc): PE 100 Pn 10 De = 32 mm- 1.160 m

– Camine de vane din beton, complet echipate: 46 buc

– Hidranti de incendiu subterani: Dn 80 mm – 25 buc

– Camin de bransament complet echipat (inclusive apometru si reductoe de presiune) Dn 1100 mm – 145 buc     

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

          Presedinte de sedinta
               Cirlea Emanoil 

                                                                                                                          Contrasemneaza               
                         Secretar general,
                              
Blanaru Stefan