nr. 25 din 25.03.2021 privind aprobarea închirierii  prin licitație publică a  chioșcului școlar situat în Municipiul Târnăveni, în incinta Gimnaziului ”Avram Iancu”,  str. Șoimilor nr.27  și  însușirea Raportului de evaluare

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 25 din 25.03.2021
privind aprobarea închirierii  prin licitație publică a  chioșcului școlar situat în Municipiul Târnăveni, în incinta Gimnaziului ”Avram Iancu”,  str. Șoimilor nr.27  și  însușirea Raportului de evaluare

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 25 martie   2021 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.6286/16.03.2021 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea închirierii  prin licitație publică a  chioșcului școlar situat în Municipiul Târnăveni, în incinta Gimnaziului ”Avram Iancu”, str. Șoimilor nr.27 și  însușirea Raportului de evaluare, întocmit în cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 6287/16.03.2021,

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), art.317, 334-348 din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1. Se aprobă închirierea  prin licitație publică a imobilului cu destinație de chioșc școlar situat în incinta Gimnaziului ”Avram Iancu”, str.Șoimilor nr.27, în suprafață de 10 mp.

Art.2. Se însușește Raportul de evaluare nr.132/12.03.2021, înregistrat la Primăria Târnăveni sub nr.6152/15.03.2021, întocmit de către Evaluator autorizat ANEVAR, ing.Suciu Mircea, respectiv prețul de pornire la licitație pentru închirierea chioșcului școlar situat în Municipiul Târnăveni, str.Șoimilor nr.27, în valoare de 405 lei/lună, conform Anexei  la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

      

                              

                Presedinte de sedinta
                    Cirlea Emanoil                            

                                                                                                                  Contrasemneaza        
 Secretar general,
 
Blanaru Stefan