nr. 26 din 25.03.2021 privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea chioșcului școlar situat  în Municipiul Târnăveni, str.Șoimilor nr.27,

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 26 din 25.03.2021
privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea chioșcului școlar situat  în Municipiul Târnăveni, str.Șoimilor nr.27,

 

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 25 martie   2021 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.6288/16.03.2021 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea chioșcului școlar situat  în Municipiul Târnăveni, str.Șoimilor nr.27, , întocmit în cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 6289/16.03.2021,

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), art.317, 334-348 din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației, conform Anexei nr.2 la prezenta.

Art.3. Se aprobă Fișa de date a imobilului, conform Anexei nr.3 la prezenta.

Art.4. Se aprobă Cererea de înscriere, conform Anexei nr.4 la prezenta.

Art.5. Se aprobă Formularul de ofertă, conform anexei nr.5 la prezenta.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                              

                              

                Presedinte de sedinta
                    Cirlea Emanoil                             

                                                                                                                  Contrasemneaza        
Secretar general,
 
Blanaru Stefan