nr. 27 din 25.03.2021 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni pentru preluarea în domeniul public al Municipiului Târnăveni a imobilului cu destinația de sală de sport,  situat în incinta Gimnaziului ”Avram Iancu”, str.Șoimilor nr.27

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 27 din 25.03.2021
privind acordul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni pentru preluarea în domeniul public al Municipiului Târnăveni a imobilului cu destinația de sală de sport,  situat în incinta Gimnaziului ”Avram Iancu”, str.Șoimilor nr.27

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 25.03.2021,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.6310/17.03.2021 și Raportul de specialitate privind obținerea acordului Consiliului Local al Municipiului Târnăveni pentru preluarea în domeniul public al Municipiului Târnăveni a imobilului cu destinația de sală de sport,  situat în incinta Gimnaziului ”Avram Iancu”, str.Șoimilor nr.27,  întocmit în cadrul Direcției Tehnice și înregistrat sub nr.6311/17.03.2021 ;

Ținând cont de prevederile art.12, Cap.III din Ordonanța nr.16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea OG 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.-SA”,

Având în vedere Procesul–verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.29786/24.11.2020 și Protocolul încheiat la data de 18.12.2020 între Compania Națională de Investiții ”C.N.I.-SA” și UAT Municipiul Târnăveni,În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1  Se aprobă preluarea de la Compania Națională de Investiții ”C.N.I.-SA”, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în domeniul public al Municipiului Târnăveni, a imobilului compus  din ” Sală de sport cu tribună de 180 de locuri” și terenul aferent în suprafață de 3300 mp, identificat în CF 54864.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcţia Tehnică.

                Presedinte de sedinta
                    Cirlea Emanoil                            

                                                                                                                  Contrasemneaza        
Secretar general,
 
Blanaru Stefan