nr. 28 din 25.03.2021  privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru mijloacele de transport aflate în dotarea Parcului auto propriu și al serviciilor publice subordonate din cadru unității administrativ-teritoriale: Municipiul Târnăveni

 

HOTĂRÂREA nr. 28 din 25.03.2021 
privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru mijloacele de transport aflate în dotarea Parcului auto propriu și al serviciilor publice subordonate din cadru unității administrativ-teritoriale: Municipiul Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 25  martie 2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.880/11.03.2021  al  Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind privind dotarea Parcului auto propriu și al Direcției Poliția Locală din cadrul  unității administrativ-teritoriale: Municipiul Târnăveni și  stabilirea consumului lunar de carburanți pentru aceste mijloace de transport,  întocmit de director executiv – Direcţia economică și  înregistrat sub nr. 5.881/11.03.2021;

În conformitate cu  prevederile Legii nr.258/03.11.2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

În temeiul art.129, alin.(2), lit.d  și  alin (7), lit. b) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă consumul lunar de carburanți pentru mijloacele de transport aflate în dotarea Parcului auto propriu și al serviciilor publice subordonate din cadru unității administrativ-teritoriale: Municipiul Târnăveni, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2. Nu se consideră depășire a consumului de carburant normat pe mijloc de transport, consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita consumului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport, pe fiecare categorie în parte.

Art. 3.  Primarul Municipiului Târnăveni, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                Presedinte de sedinta
                    Cirlea Emanoil           

                                                                  Contrasemneaza            
                                                               Secretar general,
                                                                   Blanaru Stefan