nr. 29 din 25.03.2021 privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul  2020

R O M Â N I A                                                                                                                 

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 29 din 25.03.2021
privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul  2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 25 martie 2020;

 Văzând  Raportul   de performanță la proiectul de hotărâre privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni  şi a situaţiilor financiare pe anul  2020, întocmit în cadrul  Direcţiei economice  și înregistrat sub nr. 5.895/11.03.2020;

În baza art.57  din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a)  din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2020, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni pe anul 2020, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne al municipiului Târnăveni pe anul 2020, conform anexelor nr. 7 – 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 4. Se aprobă Situațiile financiare încheiate la 31.12.2020, conform anexelor nr. 9-14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

                            

                Presedinte de sedinta
                    Cirlea Emanoil                            

                                                                                                                          Contrasemneaza
          Secretar general,
            Blanaru Stefan