nr. 33 din 25.03.2021 privind aprobarea acordării folosinței gratuite a sediului C.S.M. Târnăveni și a modificării Regulamentului de organizare și funcționare al C.S.M. Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

  

 HOTĂRÂREA nr. 33 din 25.03.2021
privind aprobarea acordării folosinței gratuite a sediului C.S.M. Târnăveni și a modificării Regulamentului de organizare și funcționare al C.S.M. Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit, în şedinţă ordinară din data de 25 martie 2021;

Având în vedere Referatul de aprobare al primarului municipiului Târnăveni nr.5952/12.03.2021 și Raportul de specialitate nr.5951/12.03.2021.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin.(6) lit. b), art.196 lit.a)din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobădarea în folosință gratuită cu destinația de sediu, a biroului nr.5,în suprafață de 24 mp, din clădirea primăriei municipiului Târnăveni, situată în Târnăveni, str. Piața Primăriei, nr.7, înscrisă în C.F. nr.54597 –Târnăveni, Clubului Sportiv Municipal Târnăveni, art.1.3. alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al C.S.M. Târnăveni, completându-se cu datele mai sus menționate.

Art.2. Se aprobă modificarea art.2.2. alin.(2) din Regulamentul de organizare și funcționare al C.S.M. Târnăveni, în sensul înlocuirii ramurii sportive ”tenis de câmp, cu ramura sportivă ”tenis”.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul municipiului Târnăveni.

 

                              

                Presedinte de sedinta
                    Cirlea Emanoil           

                                                                                                                 Contrasemneaza        
Secretar general,
Blanaru Stefan