nr. 31 din 25.03.2021 privind aprobarea cotizatiei anuală catre A.D.I. „ ECOLECT MURES”.

 R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

   HOTARAREA nr. 31 din 25.03.2021
privind aprobarea cotizatiei anuală catre A.D.I. „ ECOLECT MURES”.

Consiliul local al municipiului Târnăveni intrunit în şedinţa ordinară din data de 25.03.2021;

Conform Hotararii nr.4/24.02.2021,  emisa de catre A.D.I. „ ECOLECT MURES” ;

Văzând Referatul de aprobare nr.5763/10.03.2021, al Primarului Municipiului Tarnaveni, precum si Raportul nr. 5764/10.03.2021;            

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”b” și „d” coroborat cu cele ale alin.(4), lit.”e”şi alin.( 7) lit. „n”  precum şi ale art.139  alin. (1),  coroborat cu alin.(3) lit „a”din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,  privind Codul  administrativ;

H O T A R A S T E :

Art.  1.   Se aproba cotizatia de 20.360 lei aferenta anului 2021 care va fi platita de municipiul Tarnaveni catre A.D.I. „ ECOLECT MURES” .

Art.  2.  Începând cu data adoptarii prezentei hotarari se abroga orice dispozitii contrare.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceşte Primarul Muncipiului Târnăveni.

            

                Presedinte de sedinta
                    Cirlea Emanoil              

                                                                                                                             Contrasemneaza            
                         Secretar general,
                            
Blanaru Stefan